මහාචාර්ය ස්ටෝනර් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් පිරිසිදු ජලය ලබාදීමේ ගැන පැහැදිලි කරයි

මහාචාර්ය ස්ටෝනර් “ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑම්” තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් හඳුනානොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝග පවතින ප්‍රදේශ සඳහා පිරිසිදු ජලය ලබාදීමේ සිදු කරන ආකාරය ගැන පැහැදිලි කල සම්මන්ත්‍රණයක් 2018 ජනවාරි මස 22 විශ්වවිද්‍යාලීය භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ දේශන ශාලාවේදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාව සඳහා භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සහභාගීවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News