දේපල කළමනාකරණය හා තක්සේරුකරණ උපාධි බාහිර ඇගයීම

Estate Management and Valuation Degree programme (4)

එංගලන්තයේ රාජකීය කෘෂිකර්ම විශ්ව විද්යාලයේ මහාචාර්ය අලි පර්සා මහතා පසුගිය මැයි 4-6 දෙදින දේපල කළමනාකරණය හා තක්සේරුකරණ උපාධි පාඨමාලාවේ බාහිර ඇගයීම  සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණියේය.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News