ගුණාත්මකබව සහතික කිරීම හා ප්‍රතිතන වැඩමුළුව

ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිටයේ අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වූ අර්ධ දින වැඩමුළුව මැයි මස 20 වනදා Berjaya Mount Royal හෝටලයේදී පැවැත්වුණි.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News