ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයෙන් ජපුර පුස්තකාලාධිපති ආචාර්ය නයනාට පර්යේෂණ සම්මාන

2018 ජුනි මස 29 වැනිදා පැවති ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ 58 වැනි වාර්ෂික මහා රැස්වීමේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලාධිපතිනි ආචාර්ය නයනා විජයසුන්දර මහත්මියට එම සංගමය විසින් විජිත ද සිල්වා පර්යේෂණ සම්මාන 2018 සම්මානය පිරිනැමිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts