විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන 2018 අයදුම්පත් බාරගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන – 2018 සඳහා වූ අයදුම් පත් බාරගැනීමේ අවසන් දිනය 2018 ජනවාරි මස 15 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

ඒ සඳහා වූ ආකෘතිය සහ අයදුම්පත බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න : research.sjp.ac.lk/rersearch-grant/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News