ජ’පුර පරපුරේ සංගීත ප්‍රසංගය – සන්දුලි 2017


විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා පර්ෂදය සහ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සන්දුලි ප්‍රසංගය සහ තරගාවලිය 2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වනදා පැවැත්විය.මෙහිදී දක්ෂතම ගායකයා සහ ගායිකාව, දක්ෂතම නිවේදකයා සහ නිවේදිකාව, නිර්මාණාත්මක සංගීත කණ්ඩායම, හොදම නව ගී තනු නිර්මාණය සඳහා සම්මාන පිරිනැමුණු අතර මොවුන් තෝරාගනු ලැබුවේ ලංකාවේ දක්ෂතම සංගීතඥයින්, ගායක ගායිකාවන්, සහ නිවේදකයින්ගේ විනිශ්චයෙනි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News