විද්‍යා පීඨය හා එක්සත් ජනපද Cottey විශ්ව විද්‍යාලය අතර සිසු හුවමාරු වැඩසටහන

science exchange program Photo collage

විද්‍යා පීඨය හා එක්සත් ජනපද Cottey විශ්ව විද්‍යාලය අතර සිසු හුවමාරු වැඩසටහන පිළිබද විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න.
http://www.sjp.ac.lk/news-si/science-faculty-international-internship-program-with-cottey-college-nevada-usa/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News