දකුණු ආසියානු ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධ මහා බැංකු වැඩමුළුව ජපුරේදී

මලසියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආර්ථික විශේෂඥ රැල්ෆ් වන ඩෝන් මහතා සහභාගී වූ දකුණු ආසියානු ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධ මහා බැංකු විශේෂ වැඩමුළුව මැයි මස 16 වනදා පැවැත්වුණි.

 

This post is also available in English 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News