ආචාර්ය බන්දුල විජේ සහ ජපුර අතර විශේෂ හමුවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව්‍යකරණ නවෝත්පාදන හා වෙළෙඳ අවස්ථා ඇති කිරීමේ කවුන්සිලයේ සාමාජිකයන් සහ ආචාර්ය බන්දුල විජේ මහතා අතර විශේෂ හමුවක් 2018 නොවැම්බර් මස 01 වැනිදා කළමනාකරණ පශ්චාත් ආයතනයේදී පැවැත්විය.

නව්‍යකරණ නවෝත්පාදන හා වෙළෙඳ අවස්ථා ඇති කිරීමේ කවුන්සිලයේ සාමාජිකක් වන ආචාර්ය බන්දුල විජේ මහතා හෘදවහිනි උපකරණය නිපදවීමේ පුරෝගාමියෙක් වන අතර මෙම හමුවේ අරමුනවුයේ  2019 නව්‍යකරණ හා නවෝත්පාදන තරඟාවලියේ සහ ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රගතිය පිලිබඳ ඒ මහතා දැනුවත් කිරීමයි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News