අන්තර් අධ්‍යනාංශ ක්‍රීඩා තරගාවලිය 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් අධ්‍යනාංශ ක්‍රීඩා තරගාවලිය 2017 සැප්තැම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය. තරගාවලියේ සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක චමින්ද වාස් මහතා සහභාගී වූ අතර පිඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා සහ අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන ආචාර්ය හරේන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා සහ අනෙකුත් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ද මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී විය.

Recent Posts

Sports Fiesta 2017

“Sports Fiesta’17”, the interdepartmental sports competition, was successfully held on 6th and 7th of September 2017 at the university grounds. This event was organized by AFMA, the student body of the Department of Accounting. The Vice Chancellor, Prof. Sampath Amaratunge participated as the chief guest. Veteran cricket player, Mr. Chaminda Vass graced the opening ceremony as the guest of honor. Dr U. Anura Kumara, Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce, Dr Harendra Kariyawasam, Head of the Department and the academic and non-academic staff members of the Department of Accounting also participated in this event.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts