ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපතිතුමා ලෙස පත්කෙරේ

 

Sr. Prof. Sampath Amaratunge appointed as the Chairman of the University Grants Commission (UGC)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති තුමා වන ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපතිතුමා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත් කරන ලදී.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා වශයෙන් දෙවරක් පත්වූ එතුමා එම ධූර කාලයන් තුල විශ්වවිද්‍යාලය විශාල වශයෙන් දියුණු කරන ලද අතර විශ්වවිද්‍යාලයට නව පීඨ එක් කිරීම, නව සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන එක් කිරීම එතුමා අතින් සිදුවිය.

ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු:
https://www.sjp.ac.lk/about/vc/professor-sampath-amaratunge/
https://www.sjp.ac.lk/about/vice-chancellors-message/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sampath_Amaratunge

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts