ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපතිතුමා ලෙස වැඩ භාර ගන්නා ලදී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපති තුමා වන ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපතිතුමා ලෙස 2020 ජනවාරි මස 3 වන දින පිරිත් සජ්ජායනා මධ්‍යයේ ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේදී වැඩ භාරගන්නා ලදී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ අමාත්‍ය සහ උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් තුමා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News