“බ්‍රේන් බෑන්ක්” සංකල්පය හදුන්වාදීම

2016 නොවැම්බර් 7 “සන්ඩේ ටයිම්ස්” පුවත්පතේ පළවූ  මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගේ ලිපිය සදහා පිවිසෙන්න :

www.sundaytimes.lk/161106/news/research-on-brain-diseases-lanka-in-front-216122.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts