ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය නැවත ආරම්භය කල් දැමේ

New main entrance - University of Sri Jayewardenepura

2019 මැයි මස 8 වන දින මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයද 2019 මැයි මස 13 වන දින අනෙකුත් පීඨද ලෙස නැවත ආරම්භ කිරීමට සුදානම්ව තිබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ දැනුම් දීම මත එම දිනවලදී නැවත ආරම්භ නොවන අතර නැවත ආරම්භ වන දින ඉදිරියේදී දැනුම් දේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News