2017 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ජය ජ’පුරට

IUG CHAMPS

2017 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ සමස්ත ශුරතාවය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සමත් විය.

ලකුණු සටහන

1. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 355.5
2. කොළොඹ විශ්වවිද්‍යාලය 329.5
3. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය 277
4. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය 253
5. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය 243
6. සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය 200
7. යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය 164.5
8. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය 152
9. වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය 122.5
10. රජරට විශ්වවිද්‍යාලය 107
11. ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය 69.5
12. අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය 43.5
13. නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය 42.5
14. සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය 32

වැඩිදුර විස්තර : http://sports.moraspirit.com/

Recent Posts

University of Sri Jayewardenepura becomes champions for the third time at Inter University Games

IUG CHAMPS

University of Sri Jayewardenepura is now a three-time champion of Inter University games (2015, 2016, and 2017) which is taken place from August to September 2017.

We congratulate to all stupendous athletes of Japura who contributed towards this journey of victory in the Inter University Games 2017!!!

Ranking based on overall points earned.

1. University of Sri Jayewardenepura 355.5
2. University of Colombo 329.5
3. University of Moratuwa 277
4. University of Kelaniya 253
5. University of Peradeniya 243
6. Sabaragamuwa University 200
7. University of Jaffna 164.5
8. University of Ruhuna 152
9. Wayamba University 122.5
10. Rajarata University 107
11. Uva Wellassa University 69.5
12. South Eastern University 43.5
13. Eastern University 42.5
14. Visual Performing Arts University 32

 

INTER UNIVERSITY ACHIEVEMENT 2015-2017

 

No Game Men/Women 2015 2016 2017
01 Track & Field Men Women Runners up Runners up Runners up Runners up Champion

4thPlace

02 Badminton Men Women Runners up Runners up Semi finalist Champion Champions

Champions

03 Baseball Men Champion Champion             –
04 Basketball Men Women 2ndRunners up Champion Champion Champion Champion Champion
05 Carrom Men Women Other Other Quarter finalist Quarter finalist  

2ndRunners up

06 Chess Men Women 2ndRunners up 4thPlace Champion 4thPlace Champions

2ndRunners up

07 Cricket Men 2ndRunners up Champion Champions
08 Elle Men Women 2ndRunners up 2ndRunners up DQ

Semi finalist

Runners up Runners up
09 Football Men 2ndRunners up Runners up 4thPlace
10 Hockey Men Women 2ndRunners up Other 2ndRunners up Quarter finalist            –

Champion

11 Karate Men Women Other Other 6thPlace 4thPlace 2ndRunners up Runners up
12 Netball Women Champion Champion Champions
13 Rode Race Men Champion Runners up Champions
14 Rugby Men 4thPlace Semi finalist 4th Place
15 Swimming Men Women Champion Champion Champion Champion 2ndRunners up Champions
16 Table Tennis Men Women Champion Champion Champion Runners up Runners up

Runners up

17 Taekwondo Men Women 2ndRunners up Other 2ndRunners up Runners up Champions

Champions

18 Tennis Men Women 2ndRunners up 2ndRunners up 2ndRunners up 2ndRunners up 2ndRunners up
19 Volleyball Men Women Other Champion 4thPlace

2ndRunners up

2ndRunners up

20 Weightlifting Men 2ndRunners up Runners up 4thPlace
21 Wrestling Men Runners up Runners up 2ndRunners up

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts