සෙනෙට් සභාව විසින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ නිල සංක්ෂිප්තය ලෙස “USJ” කෙටි යෙදුම අනුමත කරන ලදී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ නිල සංක්ෂිප්තය ලෙස “USJ”  යන කෙටි යෙදුම සෙනෙට් සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ, වෙබ් ලිපි, නිල ලේඛන ආදියෙහි ඉදිරියේදී මෙම “USJ” යන කෙටි යෙදුම ඉදිරිපත් වේ.

මෙම කෙටි යෙදුම ජාත්‍යන්තර ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ අවධානය ද දිනා ගනු ඇත. මැසචුසෙට්ස් තාක්‍ෂණ ආයතනය (MIT), නිව් යෝර්ක් විශ්ව විද්‍යාලය (NYU) වැනි ඉහළ පෙළේ ජාත්‍යන්තර විශ්ව විද්‍යාල සමඟ සමපාත වන පරිදි සංවර්ධන ගමන මෙහෙයවීම විශ්වවිද්‍යාලයේ අරමුණයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News