ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය හා වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය TIIKM ආයතනය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක

විද්‍යාත්මක දැනුම සමාජ ගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය හා වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය TIIKM ආයතනය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක්  අත්සන් කරන ලදී.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News