ජපුර සහ එක්සත් රාජධානියේ විශ්වවිද්‍යාලයක් අතර අවබෝධතා ගිවුසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය සහ එංගලන්තයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 මැයි මස 03 වැනිදා සිදුවිය.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/uncategorized-si/usjp-signs-mou-sheffield-hallam-university

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News