ව්‍යාපාර සන්නිවේදන ඒකකයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා “භාෂා පරීක්ෂණ” වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ ව්‍යාපාර සන්නිවේදන ඒකකය විසින් එහි අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සංවිධානය කරන ලද මහාචාර්ය ප්‍රියන්වදා අබේවික්‍රම මහත්මිය විසින් මෙහෙයවන ලද “භාෂා පරීක්ෂණ” වැඩමුළුවක් 2017 ජූලි මස 24 දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා පීඨ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News