வர்த்தக நிர்வாகம் தொடர்பான பட்டப்பின்பட்டம் வல்லரசா நாடுகளின் புலமை பரிசில் நிகழ்ச்சிக்கு

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்பட்டப்பின்பட்ட முகாமைத்துவ நிறுவனத்தின் வர்த்தக நிர்வாகம் தொடர்பான பட்டப்பின்பட்டம்  வல்லரசா நாடுகளின் புலமை பரிசில் நிகழ்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts