பொறியியற் பீத்தில் புதிய கணினி விஞ்ஞான கூடம்திறந்து வைத்தல்

ஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீடத்தில் புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்ட கணினிவிஞ்ஞான கூடம்2017 ஜூன் மாதம் 14ஆம் திகதிஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் திரு சம்பத் அமரதுங்க அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts