දැන්වීමයි – මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා, කළමනාකරණ, ව්‍යවහාරික විද්‍යා, පීඨවල සියළුම සිසුන් වෙත

2015/2016 අධ්‍යයන වර්ෂය (2017-වර්ෂය) වෙනුවෙන් නේවාසික පහසුකම් අවශ්‍ය සිසුන් සඳහා 2016.08.01 දින සිට නේවාසිකාගාර අයදුම්පත් නිකුත් කරණු ලැබේ. නේවාසික පහසුකම් අවශ්‍ය සිසුන් www.sjp.ac.lk/students/ විශ්වවිද්‍යාලීය වෙබ් අඩවිය හරහා අයදුම්පත් ලබාගෙන 2016.09.30 දිනට පෙර ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශයේ තබා ඇති පොතෙහි භාරදුන් බවට අත්සන් කොට භාරදිය යුතුවේ.

සැ.යු.

 1. නේවාසිකාගාරයන්හි පවතින්නේ සීමිත ඉඩපහසුකම් ප්‍රමාණයක් පමණක් වන බැවින් නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීම ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රමයක් මත සිදුවේ.
 2. නේවාසිකාගාර අයදුම්පත් ප්‍රාදේශිය ලේකම් හා ග්‍රාමසේවක මඟින් සහතික කර තිබිය යුතු අතර එසේ සහතික නොකරන ලද අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කර‍ණු ලැබේ.
 3. ඔබ සමෘද්ධිලාභි පවුලක ශිෂ්‍යයෙක්/ශිෂ්‍යාවක් නම් අදාල සමෘද්ධි සහතිකය තම ප්‍රදේශයේ සමෘද්ධි නිලධාරිගෙන් ‍හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් මඟින් සහතික කර තිබිය යුතුය.
 4. වෛද්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් අදාල වෛද්‍ය වාර්තාව රජයේ වෛද්‍යවරයෙකු මඟින් සහතික කර තිබිය යුතුවේ.
 5. සියළුම අයදුම්කරුවන් විසින් ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශයෙහි තබා ඇති පොතෙහි අදාල අයදුම්පත් බාරදුන් බවට සටහන් කළ යුතුය.
 6. නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් කවර හේතුවක් මත හෝ බාරනොගන්නා අතර අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරණු ලැබේ.
 7. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් නොකරන කිසිම ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ ශිෂ්‍යාවකට නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබානොදෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි/ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය
2016.07.25

Hostel Application Form 2017 – English
Hostel Application Form 2017 – Sinhala

Category Posts

දැන්වීමයි – මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා, කළමනාකරණ, ව්‍යවහාරික විද්‍යා, පීඨවල සියළුම සිසුන් වෙත

2015/2016 අධ්‍යයන වර්ෂය (2017-වර්ෂය) වෙනුවෙන් නේවාසික පහසුකම් අවශ්‍ය සිසුන් සඳහා 2016.08.01 දින සිට නේවාසිකාගාර අයදුම්පත් නිකුත් කරණු ලැබේ. නේවාසික පහසුකම් අවශ්‍ය සිසුන් www.sjp.ac.lk/students/ විශ්වවිද්‍යාලීය වෙබ් අඩවිය හරහා අයදුම්පත් ලබාගෙන 2016.09.30 දිනට පෙර ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශයේ තබා ඇති පොතෙහි භාරදුන් බවට අත්සන් කොට භාරදිය යුතුවේ.

සැ.යු.

 1. නේවාසිකාගාරයන්හි පවතින්නේ සීමිත ඉඩපහසුකම් ප්‍රමාණයක් පමණක් වන බැවින් නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීම ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රමයක් මත සිදුවේ.
 2. නේවාසිකාගාර අයදුම්පත් ප්‍රාදේශිය ලේකම් හා ග්‍රාමසේවක මඟින් සහතික කර තිබිය යුතු අතර එසේ සහතික නොකරන ලද අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කර‍ණු ලැබේ.
 3. ඔබ සමෘද්ධිලාභි පවුලක ශිෂ්‍යයෙක්/ශිෂ්‍යාවක් නම් අදාල සමෘද්ධි සහතිකය තම ප්‍රදේශයේ සමෘද්ධි නිලධාරිගෙන් ‍හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් මඟින් සහතික කර තිබිය යුතුය.
 4. වෛද්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් අදාල වෛද්‍ය වාර්තාව රජයේ වෛද්‍යවරයෙකු මඟින් සහතික කර තිබිය යුතුවේ.
 5. සියළුම අයදුම්කරුවන් විසින් ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශයෙහි තබා ඇති පොතෙහි අදාල අයදුම්පත් බාරදුන් බවට සටහන් කළ යුතුය.
 6. නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් කවර හේතුවක් මත හෝ බාරනොගන්නා අතර අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරණු ලැබේ.
 7. අයදුම්පත් ඉදිරිපත් නොකරන කිසිම ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ ශිෂ්‍යාවකට නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබානොදෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි/ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය
2016.07.25

Hostel Application Form 2017 – English
Hostel Application Form 2017 – Sinhala

Category Posts