2015 උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා උපාධි ලෝගු නිකුත් කිරීම. (Issuing Cloaks)

උපාධි ලෝගු නිකුත් කරන දිනයන් අදාළ පීඨවලින් දැනුම්දුන් පසු පමණක් රු. 2500 ක ගාස්තුව ගෙවන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී,
අධ්‍යයන ශිෂ්‍ය කටයුතු හා ප්‍රකාශන අංශය.

 

Issuing Cloaks for the General Convocation – 2015

Graduands are kindly requested to pay Cloak fee Rs. 2500/= after the date of issuing cloak inform by the faculty.

Deputy Registrar,
Academic Student Affairs & Publication Division.

Category Posts