2020 නව වසර ආරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 2020 නව වසර ආගමික වතාවත් සහ චාරිත්‍ර වලට මුල් තැන දෙමින් ආරම්භ කළේය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මේ අවස්ථාව සඳහා විශ්විද්‍යාලයේ පීඨයන්හි පීඨාධිපතිවරුන්, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීන්, ආචාර්යවරුන්, ලේඛකාධිකාරීතුමා ඇතුළු විශ්විද්‍යාලීය ප්‍රජාව සහභාගිවිය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 2020 වර්ෂය සාදරයෙන් පිළිගන්නා ලදී.

Category Posts

A Warm Welcome to 2020

The community of the University of Sri Jayewardenepura ceremoniously begun and Warmly Welcomed the New Year 2020, on the 1st of January 2020 after a blessing ceremony held at the University Premises. Honorable Mahasanga, Vice-Chancellor, Prof. Sampath Amaratunge, Deans of the faculties, heads of departments, academic and non-academic staff members participated in the auspicious event.

This annual event marks the solidarity and fellowship among the staff and administration of the University.  Towards the conclusion of the event, the New Year oath published by the Ministry of Policy Administration was taken by the university community.

The University of Sri Jayewardenepura welcomes the year 2020, with great hope and ambition.

Category Posts