රසායනවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ චමිකා මඩවල ඇමරිකානු රසායනික සංසදයේ රැස්වීමකට

ඇමරිකානු රසායනික සංසදය ද්විවාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දින පහක සමුළුව සඳහා සහභාගිවීමේ පුර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ රාසයනිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අවසාන වසර විශේෂවේදී උපාධිය හදාරනු ලබන චමිකා මඩවල සමත්ව ඇත.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News