දැව සැකසුම් හා තිරසාරත්ව කේන්ද්‍රයේ නව මධ්‍යස්ථානය සඳහා මුල්ගල් තැබීම

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයට අනුබද්ධිත දැව සැකසුම් නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයෙහි හා තිරසාරත්වය සඳහා කේන්ද්‍රයෙහි නව ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල්ගල තැබීම පසුගියදා ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතා හා තාක්ෂණ පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා අතින් සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා, මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය, ආචාර්ය ප්‍රියාන් පෙරේරා මහතා සහ තවත් ආචාර්යවරුන් සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News