ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2018

ශ්‍රී  ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයට අධ්‍යයන වර්ෂ 2018 සඳහා නව සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම 2019 ජනවාරි මස 2 වන දින විශ්ව විද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී සිදුවිය. එහි නම්නිකරන වැඩසටහන 2019 ජනවාරි මස 7 වනදා සිට 2019 ජනවාරි මස 11 වනදා දක්වා පැවැත්වේ.
ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාගේ, පශ්චාත් උපාධි පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මියගේ, විශ්ව විද්‍යාලයේ පුස්තකාලයාධිපති ආචාර්ය නයන විජේසුන්දර මහතාගේ, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීතුමන්ලාගේ සහ තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නම්නිකරන වැඩසටහනේ පළමු දිනය පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News