ඉල්මනයිට් වැලි වලින් නැවත ආරෝපණය කල හැකි අඩු වියදම් ලිතියම් බැටරියක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ රසායනික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් ඉල්මනයිට් වැලි භාවිතා කර අඩු වියදමකින් නිපදවිය හැකි ලිතියම් බැටරියක් පර්යේෂණ මට්ටමින් සාර්ථකව නිපදවා ඇත. ඒ පිලිබඳ වූ වීඩියෝ වාර්තාකරණය පහතින් දැක්වේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News