විදුදැය රිට්ස්බරි අන්තර්පාසල් පිහුනුම් ශුරතාවය 2018

Vidudaya Ritzbury Interschool Swimming Championship – 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යයන අධ්‍යනාංශය සහ ක්‍රීඩා සභාව එක්ව සංවිධානය කරන “විදුදැය රිට්ස්බරි අන්තර්පාසල් පිහුනුම් ශුරතාවය 2018” 2018 ජනවාරි මස 27 සහ 28 යන දෙදින ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පිහිනුම් තටාකය වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලීය පිහිනුම් තටාකයේදී පැවැත්වේ. තරඟාවලිය සඳහා අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ චොකලට් වර්ගය “රිට්ස්බරි” වන අතර තරඟාවලිය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් පසුගියදා පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/ritzbury-sponsors-challenge-trophy-sri-lankas-biggest-pool

 

Recent Posts

Ritzbury Sponsors Challenge Trophy at Sri Lanka’s Biggest Pool

Vidudaya Ritzbury Interschool Swimming Championship – 2018

Ritzbury, Sri Lanka’s number one chocolate brand manufactured by Ceylon Biscuits Limited (CBL), has been significant in uplifting sports in Sri Lanka and is now taking a revolutionary step to sponsor swimming for the first time.  The Company will partner with the University of Sri Jayewardenepura which has the largest swimming pool in Sri Lanka, to make the first Ritzbury All-island Interschool Age Group Swimming Championship a reality.

This Championship will attract over 2500 swimmers from over 130 schools and will be held on 27th and 28th January at the Pool Complex of the University of Sri Jayewardenepura.  There will be 96 individual events and 24 relay events with under 9, 11,13,15,17 and 19 year competitors vying for junior, senior and overall championship trophies.

Professor Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University said “We are pleased and encouraged by the enthusiasm and support offered by Ritzbury as the leading brand of chocolate to make the interschool swimming championship a success. No doubt their commendable gesture will encourage more participants to focus on swimming to improve their health and fitness levels.”

Marketing Manager of CBL Foods International (Pvt) Ltd, Nilupul de Silva commented “Ritzbury as a market leader in chocolates is dedicated in our efforts to inspire and encourage young sportsmen and women to perform at their best. We are honoured and privileged to partner with the Sri Jayewardenepura University to offer this great opportunity to all budding swimmers to showcase their talents.”

Ritzbury, as a strong supporter of sports in Sri Lanka has been sponsoring the Sir John Tarbet School Athletic Championship, the Junior National Squash Championship, the Inter-International Schools Athletic Meet and the Mercantile Athletic Meet.

The Department of Physical Education & the Sports Council of University of Sri Jayewardenepura is organizing this Vidudaya Ritzbury Inter – School Swimming Championship 2018 together with its main sponsorship partner Ritzbury Chocolates and will be taken place on 27th and 28th January 2018 at the University Swimming Pool Complex from 08.00 am onwards.

Date Session number Time
27th January 2018

(Saturday)

Session 1 10.00 am
Session 2 11.00 am
Session 3 12.00 pm
Session 4 01.00 pm
Session 5 02.00 pm
Session 6 03.00 pm
Session 7 04.00 pm
Session 8 05.00 pm
Session 9 06.00 pm
28th January 2018

(Sunday)

Session 1 09.00 am
Session 2 11.00 am
Session 3 01.00 pm
Session 4 02.00 pm


Press Conference
on “Vidudaya” Inter School Swimming Championship 2018

Read More :

www.dailynews.lk/2018/01/23/sports/
www.sundaytimes.lk/article/swimming-vidudaya-championship-meet-from-january-27

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts