ශ්‍රී ලංකා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී ක්‍රීඩා 18කට පසු ජපුර ඉදිරියෙන්

slug 2019 after 18 games

2019 ශ්‍රී ලංකා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී ක්‍රීඩා 18කට පසු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය පළමු ස්ථානයේ රැඳී සිටියි.

අඛණ්ඩව 2015, 2016, 2017 වසරවල ශූරයන් වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මෙවර තරඟාවලියේද ශූරයන් වනු දැකීම අපගේ පැතුමයි.
ජපුර කණ්ඩායම්වලට සුබ පැතුම්.

ශ්‍රී ලංකා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා උළෙලේ නිල වෙබ් අඩවිය : http://slug2019.ruh.ac.lk
https://www.sports.moraspirit.com/years/2019/university/10

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News