අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එක්වන්න

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විසින් ස්ථාපිත අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට දැන් එක් විය හැක. මේ වන විටත් ස්ථාපනය කර ඇති ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සුසැදි “ක්‍රිකට් කණ්ඩායම” සහ “කළුබෝවිල රෝහල් කණ්ඩායම” අතර 2017 දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්විය.

ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එකතුවීමට කැමති සමාජිකයින් ආචාර්ය එන්. එම්. එස්. සිරිමුතු (nmssirimuthu@gamil.com) හෝ ආචාර්ය ටී. ඒ. එන්. ප්‍රනාන්දු (jithfer@yahoo.com) සම්බන්ධ කරගන්න

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts

Japura Academics can now join Academic Staff Sport Club

Staff members of the University of Sri Jayewardenepura established Sports Activity Club. It was initiated focusing on enhancing the physical activity and relations among academics in various Faculties and Departments in the University.

Already established “Cricket Team” of the University organized friendly cricket match with Kalubowilla Hospital Team and was taken place on 10th December 2017. Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Muditha Vidanapathirana, Head of the Department Forensic Medicine, Dr. Wasantha Perera, Senior Lecturer, Department of Finance, Dr. N. M. S. Sirimuthu, Acting Head of the Department of Sport Sciences and several academics of the University represented the USJP team.

Academics who are interested can now join to the Sports Activity Club through following contacts:

Dr. N. M. S. Sirimuithu, Email: nmssirimuthu@gamil.com or Dr. T. A. N. Fernando, Email: jithfer@yahoo.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts