වෘතිය නිපුණතා සංවර්ධන සමිතියේ වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘතිය නිපුණතා සංවර්ධන සමිතියේ වාර්ෂික පාරිසරික සංවේදිතා ව්‍යාපෘතිය ලෙස වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ජනවාරි 23 වැනි දින හලාවත ප්‍රදේශයේ මුතුපන්තිය වෙරළ තිරයේදී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවට 100කට අධික සිසුන් සංඛ්‍යාවක්, ආරච්චිකට්ටුව පොලිසියේ නිලධාරීන්, පරිසර අධිකාරී නිලධාරීන් හා ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා සහභාගී විය.

Category Posts

Beach Clean Up by Career Skills Development Society

Beach Clean Up under the Annual Environmental Sensitivity project organized by the Career Skills development Society of the Career Guidance Unit was held on 23rd January 2019 at Muthupanthiya beach in Chilaw. More than 100 students, Arachchi Kattuwa police station officers, Environmental Authority officers, and  ArachchiKattuva Divisional Secretory participated in the project.

Category Posts