බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සුදුසුකම්: අ.පො.ස සාමාන්‍යපෙළ විභාගයෙන් විෂයන් හයක් සම්මාන තුනක් සහිතව සමත්වීම හෝ එයට සමාන විභාගයකින් සම්මාන තුනක් සහිතව සමත්වීම අවම සුදුසුකම වේ.

මාධ්‍යය: සිංහල

පාඨමාලා ගාස්තු:  20,000 කි.

කාලය: එක් අවුරැදු පාඨමාලාවකි.

දේශන: සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අධ්‍යයන චාරිකාව: තායිලන්ත, සිංගප්පූරැව හෝ මැලේසියා රටවලින් එකකට අධ්‍යයන චාරිකාවක්.

අයදුම් කරන පිළිවෙළ: අයදුම්පත්‍ර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශයට සතියේ දිනවල පැමිණ හෝ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

පාඨමාලා සමායෝජක, බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව,පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශය,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,නුගේගොඩ. ලිපිනයට රැ.15 ක මුද්දර ඇල වූ (ඔබගේ ලිපිනය ලියන ලද) ලියුම් කවරයක් එවීමෙන් ද ඔබගේ අයදුම්පත ලබාගත හැකිය.

(මෙම පාඨමාලාව සමත්වීම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකමක් වේ.)

සැ.යු. රැ.350 ක අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව මහජන බැංකුවේ 013010001314 ගිණුම් අංකයට බැර කොට අදාළ රිසිට්පත, සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමඟ එවිය යුතුය.

ලේඛකාධිකාරී,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ.

 

Download the 2018 Advertisment
Download the 2018 Application Form
Download the 2018 Instructions

Recent Posts

බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සුදුසුකම්: අ.පො.ස සාමාන්‍යපෙළ විභාගයෙන් විෂයන් හයක් සම්මාන තුනක් සහිතව සමත්වීම හෝ එයට සමාන විභාගයකින් සම්මාන තුනක් සහිතව සමත්වීම අවම සුදුසුකම වේ.

මාධ්‍යය: සිංහල

පාඨමාලා ගාස්තු:  20,000 කි.

කාලය: එක් අවුරැදු පාඨමාලාවකි.

දේශන: සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අධ්‍යයන චාරිකාව: තායිලන්ත, සිංගප්පූරැව හෝ මැලේසියා රටවලින් එකකට අධ්‍යයන චාරිකාවක්.

අයදුම් කරන පිළිවෙළ: අයදුම්පත්‍ර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශයට සතියේ දිනවල පැමිණ හෝ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

පාඨමාලා සමායෝජක, බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව,පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශය,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,නුගේගොඩ. ලිපිනයට රැ.15 ක මුද්දර ඇල වූ (ඔබගේ ලිපිනය ලියන ලද) ලියුම් කවරයක් එවීමෙන් ද ඔබගේ අයදුම්පත ලබාගත හැකිය.

(මෙම පාඨමාලාව සමත්වීම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධිය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකමක් වේ.)

සැ.යු. රැ.350 ක අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව මහජන බැංකුවේ 013010001314 ගිණුම් අංකයට බැර කොට අදාළ රිසිට්පත, සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමඟ එවිය යුතුය.

ලේඛකාධිකාරී,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ.

 

Download the 2018 Advertisment
Download the 2018 Application Form
Download the 2018 Instructions

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts