චීනයේ පුරාවිද්‍යා සාමාජිකයන් පිරිසකගේ සංචාරය

චීනයේ පුරාවිද්‍යා උරුම කළමනාකරණය පිළිබඳ කාරක සභාවේ සාමාජිකයන් පිරිසක් 2017 පෙබරවාරි මස 16 වන දින පුද්ගලික උරුම කළමනාකරණ පිළිබද දැනුමක් ලබා ගැනීම සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරත විය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, තාක්ෂණ පීඨයේ වැඩබලන පීඨාධිපති මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත බී මණ්ඩාවල මහතා සහ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය කේ එම් ඇලෙක්සැන්ඩර් මහතා ද සහභාගී විය.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News