පුස්තකාල සේවක සුබසාධක සංගමයේ වාර්ෂික පොසොන් ධර්ම දේශනාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාල සේවක සුබසාධක සංගමය වාර්ෂික සංවිධානය කරන පොසොන් ධර්ම දේශනාව මෙවර 2017 ජුනි මස 15 වැනිදා පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය පුජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන් විසින් පැවැත්විය.

 

Category Posts

நுாலகசேவையாளர் நலன்புரி சங்கத்தின் வருடாந்த பொசன் தருமப் போசணை நிகழ்ச்சி இம்முறை

நுாலகசேவையாளர் நலன்புரி சங்கத்தின் வருடாந்த பொசன் தருமப் போசணை நிகழ்ச்சி இம்முறை 2017ஜூன் மாதம்15ஆம் திகதியன்று இடம் பெற்றியது.

 

Category Posts

Annual Poson Dharma Deshanawa by Library Staff Welfare Society

Annual Poson Dharma Deshanawa 2017, organized by the library staff welfare society was held on 15th of June 2017 at 9.00am at the Main Library Premises. Ven. Prof. Medagoda Abhayathissa thero, Department of Pali and Buddhist Studies, University of Sri Jayewardenepura conducted the event.

 

Category Posts