ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සමාජශීලි රොබෝ

“විදුජය” රොබෝ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය පි. රවින්ද්‍ර එස්. ද සිල්වා මහතා ඇතුළු ඔහුගේ කණ්ඩායම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සමාජශීලි රොබෝ “විදුජය” නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

මෙම විදුජය රොබෝට ස්වභාවික මිනිස් හැසිරීම් ග්‍රහණය කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ සදහා සහභාගී වූ ආචාර්ය පි. රවින්ද්‍ර එස්. ද සිල්වා මහතාගේ කණ්ඩායමට දිදුල එගොඩගේ, ලක්ෂිත මධුෂාන්, උදක මානවඩු සහ තිලිණ මධුසංක ඇතුලත් වනවා.

ආචාර්ය පි. රවින්ද්‍ර එස්. ද සිල්වා

ඔහුගේ කණ්ඩායම

“විදුජය” රොබෝ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News