2017 ප්‍රථම ආර්ථික විද්‍යාව හා සංවර්ධනය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්කාරකත්වය දැරු ප්‍රථම ආර්ථික විද්‍යාව හා සංවර්ධනය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2017 ජුනි මස 15 හා 16 යන දෙදින කොළොඹදි පැවැත්විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News