හරිත වසන්තය 2017

මෙවර සිංහල අලුත් අවුරුදු උදාව නිමිති කොට ගෙන වන හා පාරිසරික අධ්‍යයනාංශය මගින් සංවිධානය කරන ලද හරිත වසන්තය – 2017 මැදින් මස ගුරු දින උදෑසන 8 කණිසමේ සිට සැන්දෑ යාමයේ 6 කණිසම පමණ දක්වා අධ්‍යනාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. මෙහිදී සම්ප්‍රදායික ජන ක්‍රීඩා රැසක් පැවැත්විය. ඒ අතරට  හොදම සිනහව, එළුවන් කෑම, අලියට ඇහැ තැබීම, ඔන්චිලි වාරම් සහ හරිත කුමාර සහ කුමාර තේරීම ඇතුලත් විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News