ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතන දිනය

ඉංජිනේරු පිඨයේ “ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතන දිනය” 2017 මාර්තු මස 25 වැනිදා රත්මලාන පිඨ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News