පුස්තකාල නිෂ්කාශන සහතිකය නිකුත් කිරීම – 2017 උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය

2017 උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සදහා සහභාගී වන සිසුන් සදහා පුස්තකාලය නිෂ්කාශන සහතිකය නිකුත් කිරීම 2017 මාර්තු මස 27 වැනි දින සිට ප්‍රධාන පුස්තකාලයේදී සිදු කෙරේ.

වැඩිදුර විස්තර : 011-2758532

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News