ඕස්ට්‍රේලියා ආදී ජපුරයින්ගේ සංගමයේ ශිෂ්‍යාධාර ප්‍රධානය 2016

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථාපිත ආදී ජපුරයින්ගේ සංගමය විසින් ආර්ථික අපහසුකම් සහිත සිසුන් 20 දෙනෙකු සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීමේ උත්සවයක් 2016 දෙසැම්බර් මස 6 වැනිදා විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථාපිත ආදී ජපුරයින්ගේ සංගමයේ ශිෂ්‍යාධාර කමිටුව විසින් අදාල සිසුන් නිසි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ තෝරාගනු ලබයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News