ජපුර ක්‍රිකට් හා රග්බි කණ්ඩායම් සමග උපාධිධාරීන්ගේ සංගමයේ හමුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් හා රග්බි කණ්ඩායම් සදහා අභිමානවත් අනුග්‍රහකත්ව දැක්වීමට ජපුර උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් වේ. මේ සදහා වූ හමුවක් 2017 මාර්තු මස 17 දින පැවති අතර එහිදී අදාළ මුදල් පරිත්‍යාගයන් සිදුවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts