2017 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා තරඟයේ ක්‍රිකට් ශුරතාවය ජපුරට

කොළොඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ පැවති 2017 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ ක්‍රිකට් ශුරතාවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට හිමිවිය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සාමාජික පිරිසගේ නම් සදහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/japura-team-wins-the-cricket-championship-at-the-2017-inter-university-games/

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News