යගිරල වනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයට අනුබද්ධ තිරසාරත්වය සඳහා කේන්ද්‍රය සහ පෞද්ගලික ආයතනයක් සමග යගිරල වන රක්ෂිතයේ අක්කර 17 ක් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භය 2017 මැයි මස 05 වැනිදා යගිරලදී සිදුවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts