ක්‍රීඩා හා ශාරීරික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

2017 පෙබරවාරි මස 9 වැනි දින අතිගරු ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවැත්වූ ක්‍රීඩා හා ශාරීරික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමිව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී විශේෂ වැඩමුළුවක් හා දේශන මාලාවක් පැවැත්විය.

විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා සංගමය සංවිධානය කල මේ වැඩසටහන සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද සහභාගිවිය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News