ජපුර මොනෑෂ් සහයෝගිතාව යටතේ ශිෂ්‍ය, කාර්ය මණ්ඩල හුවමාරු වැඩසටහන්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය අතර 2017 අගෝස්තු මස අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමකට අනුව ශිෂ්‍ය සහ කාර්යමණ්ඩල හුවමාරු කරගැනීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වුන අතර 2018 ජුනි මස 13 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/student-staff-exchange-programs-usjp-monash-collaboration

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News