ස්වීඩනය සහ ජපුර අතර ශිෂ්‍ය-ගුරු හුවමාරුවක්

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/student-teacher-exchange-program-between-kristianstad-university-sweden-and-b-sc-nursing-program-university-of-sri-jayewardenepura-2011-2017/

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News