නව වසර ආරම්භය 2017

A warm welcome to 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ පරිපාලනය එක්ව විශ්ව විද්‍යාලයේ විහාර මන්දිරය ඉදිරිපිට 2017 ජනවාරි මස 2 වන දින පෙරවරු 8.30 සියලු දෙනාගේ සහභාගිත්වයෙන් නව වසර ආශීර්වාදත්මකව පිළිගැනීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කරන ලදී.

මේ අවස්ථාව සදහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ පීඨ 6 යේ පීඨාධිපතිවරුන් සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News