උසස් ද්‍රව්‍ය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරන ලද පොලිමර් විශ්ලේෂණය පිළිබඳ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උසස් ද්‍රව්‍ය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරන ලද පොලිමර් විශ්ලේෂණය පිළිබඳ වැඩමුළුව 2017 ජුලි මස 07 වැනිදා පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts