පර්යේෂණ සහකාර

මෙම පුරප්පාඩුව සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔබේ ජිවදත්ත මැයි මස 20 වන දිනට ප්‍රථම   ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයිය වෛද්‍ය පීටයේ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා වෙත යොමු කරන්න.

වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සදහා පිවිසෙන්න :http://www.sjp.ac.lk/wp/wp-admin/post.php?post=9568&action=edit&lang=en

Research Assistant

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts